Privacy Statement

Algemeen

Rood advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt vertrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Dus ook over gegevens die indirect iets over u zeggen. Met deze privacy statement geeft Rood advocatuur uitvoering aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan degene wiens persoonsgegevens verwerkt worden.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Rood advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Rood advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, zoals het uitvoeren van de opdracht die u aan Rood advocatuur heeft verstrekt;
 • het voeren van procedures (ook bij de rechtbanken en hoven);
 • het innen van facturen;
 • het verstrekken van advies, bemiddeling en verwijzing;
 • om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;

Deze opsomming is niet limitatief. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval niet gebruikt voor mailingsdoeleinden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Rood advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, zoals het uitvoeren van de opdracht die u aan Rood advocatuur heeft verstrekt;
 • het voeren van procedures (ook bij de rechtbanken en hoven);
 • het innen van facturen;
 • het verstrekken van advies, bemiddeling en verwijzing;
 • om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;

Deze opsomming is niet limitatief. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval niet gebruikt voor mailingsdoeleinden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Rood advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • naam- en adresgegevens;
 • geboortedatum;
 • bsn-nummer;
 • gegevens van uw huidige of voormalige werkgever(s);
 • namen, adressen, geboortedatum van uw kind of kinderen;
 • inkomensgegevens;
 • casus specifieke gegevens, zoals omgangsschema, gezagsbeslissingen, ondertoezichtstellingsbeslissingen;
 • c.v.’s’;
 • gegevens van bedrijfsartsen;

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Rood advocatuur omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Rood advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Rood advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Rood advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures, de Raad voor de Rechtsbijstand of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Rood advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Rood advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Rood advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Rood advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Rood advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Rood advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Rood advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Gegevens waarvoor geen specifieke bewaartermijn geldt op grond van wet- en regelgeving zullen maximaal 10 jaar bewaard worden.

Privacy rechten van betrokkenen

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
b. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
d. recht van verzet
e. recht op dataportabiliteit
f. recht op vergetelheid
g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij [naam advocatenkantoor] aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Rood advocatuur
Agro Business Park 75-83
6708 PV Wageningen
0317 – 760 007
ctomas@roodadvocatuur.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kunnen wij u – ter verificatie van uw identiteit – vragen om langs te komen op kantoor met een geldig legitimatiebewijs. Rood advocatuur is gerechtigd enkel verzoeken in behandeling te nemen die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens en eerst nadat u Rood advocatuur in de gelegenheid hebt gesteld uw identiteit vast te stellen.

Gebruik social media

Op de website(s) van Rood advocatuur is een link opgenomen naar LinkedIn. Rood advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Aanpassing privacy statement

Rood advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

www.roodadvocatuur.nl

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Claudia Tomas van Rood advocatuur via ctomas@roodadvocatuur.nl of via 0317 760 007. Dit privacy statement is op 25 mei 2018 opgesteld.