Algemene voorwaarden Rood Advocatuur

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van een natuurlijk of rechtspersoon aan Rood Advocatuur, een eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 57381151.
  2. Rood Advocatuur voert een advocatenkantoor in de breedste zin van het woord. Bij de uitvoering van de in verband met de opdracht verstrekte werkzaamheden zal Rood Advocatuur zo veel als redelijkerwijs mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Rood Advocatuur worden aangemerkt als een inspanningsverbintenis.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Rood Advocatuur, ongeacht of deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid als advocaat, arbiter, bindend adviseur, (bijzonder) curator of anderszins. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
  4. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Rood Advocatuur. De opdrachtgever kan geen ander dan Rood Advocatuur tot nakoming van de overeenkomst aanspreken of schadeplichtig stellen.
  5. De uitvoering van aan Rood Advocatuur verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij Rood Advocatuur daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd, worden door Rood Advocatuur aan de opdrachtgever gegeven adviezen niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  6. Deze algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op alle dienstverlening en/of werkzaamheden door of namens de advocaten en (juridisch) medewerkers die werkzaam zijn voor Rood Advocatuur.
 2. Betaling
  1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd voor het uitvoeren van de opdracht. Het honorarium wordt vermeerderd met reis- en verblijfkosten, eventuele verschotten en omzetbelasting. Het honorarium wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het vastgestelde uurtarief. Rood Advocatuur is gerechtigd het overeengekomen uurtarief jaarlijks per 1 januari te verhogen met de CBS-indexering met dien verstande dat het uurtarief zal worden afgerond op een veelvoud van € 5,-.
  2. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld. De opdrachtgever doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening. Bij gebreke van betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Kosten van invorderingsmaatregelen komen –met een minimum van 10% van het openstaande saldo- ten laste van de opdrachtgever.
  3. Rood Advocatuur is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Rood Advocatuur na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak.
 3. Aansprakelijkheid
  1. De totale aansprakelijkheid van Rood Advocatuur en/of de in artikel 1.6 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen in verband met toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Rood Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Gegevens betreffende de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar. Elke vordering jegens Rood Advocatuur en/of jegens de in artikel 1.6 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen verjaart 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.
  2. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of goederen wordt toegebracht waarvoor Rood Advocatuur of een of meer van de in artikel 1.6 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen aansprakelijk is/zijn, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop Rood Advocatuur uit hoofde van de door Rood Advocatuur afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak heeft, met inbegrip van het eigen risico dat Rood Advocatuur in verband met die verzekering draagt. Gegevens betreffende de algemene aansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar. Elke vordering jegens Rood Advocatuur en/of jegens de in artikel 1.6 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen verjaart, onverminderd het bepaalde in artikel 6: 89 Burgerlijk Wetboek, 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.
  3. De in deze algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid strekken zich uit tot aansprakelijk in verband met het niet deugdelijk functioneren van door Rood Advocatuur en/of de in artikel 1.6 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e mail, voor zover het niet deugdelijk functioneren aan Rood Advocatuur en/of de in artikel 1.6 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen kan worden toegerekend. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd, tenzij de opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders verzoekt.
  4. Indien geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Rood Advocatuur en/of de een van de in artikel 1.6 genoemde (rechts)personen, beperkt tot een bedrag van € 25.000,-.
 4. Samenwerking
  1. Rood Advocatuur kan deelnemen aan (inter)nationale netwerken of andere vormen van samenwerking met andere advocaten, notarissen en fiscalisten of vergelijkbare professionele dienstverleners. In het geval een lid van een dergelijk netwerk of samenwerking in overleg met opdrachtgever wordt ingeschakeld, komt een rechtsverhouding tot stand tussen opdrachtgever en het betreffende lid en niet met Rood Advocatuur. Rood Advocatuur is niet op enigerlei wijze aansprakelijk voor leden van een dergelijk netwerk of samenwerking, noch kan Rood Advocatuur op enigerlei wijze worden gebonden door leden van een dergelijk netwerk of samenwerking, noch is zij op enige wijze bevoegd die andere advocaten, notarissen en fiscalisten of vergelijkbare professionele dienstverleners te verbinden, dan wel voor gezamenlijke rekening en risico te handelen.
  2. Rood Advocatuur is bevoegd in samenhang met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld gemachtigden, deurwaarders, onderzoekbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, kadaster, Kamer van Koophandel, advocaten- en/of notariskantoren etc. De kosten die op enigerlei wijze samenhangen met de door de hiervoor bedoelde derden voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden worden aan opdrachtgever in rekening gebracht. Rood Advocatuur en de in artikel 1.6 van deze algemene voorwaarden genoemde personen zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatige daden van deze derden. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door Rood Advocatuur worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Rood Advocatuur gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.
 1. Archivering
  1. Rood Advocatuur en/of de betrokken advocaat heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of
   derden, indien 10 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Rood Advocatuur en/of de betrokken advocaat in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.
 1. Privacy statement
  1. Rood Advocatuur heeft op haar website een privacy statement geplaatst. Deze privacy statement is van toepassing op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden. Zie www.roodadvocatuur.nl
 2. Toepasselijk recht
  1. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door Rood Advocatuur en/of de in artikel 1.6 van deze algemene voorwaarden genoemde personen is Nederlands recht exclusief van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding en/of dienstverlening zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, onverminderd de bevoegdheid van de organen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien gewenst wordt een Engelse vertaling van deze tekst verstrekt. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.
 3. Deponering algemene voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57381151. De voorwaarden liggen voorts ter inzage bij Rood Advocatuur te Wageningen aan het Agro Business Park 75-83. De voorwaarden worden bij iedere opdrachtbevestiging aan opdrachtgever toegezonden. Op verzoek zullen de algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.